Organisation

Kirkens Korshær er en privat forening, som laver socialt arbejde i de fleste større byer i Danmark.
I Odense er der et herberg for hjemløse, en dag- og natvarmestue i Østergade.
Varmestuen i Nørregade og Bolbro har fælles ledelse sammen med varmestuen i Svendborg.
I øjeblikket består denne enhed af 13 medarbejdere inkl. ledere. Hver afdeling har en daglig leder.
Projektet ”i bolig til halsen” er et fælles projekt mellem Nørregade og Bolbro.
Desuden er der en korshærspræst/gadepræst.
Hertil kommer frivillige og praktikanter.
I denne stilling vil din nærmeste leder være afdelingslederen i Nørregade, Tue.

Varmestuernes primære opgave:

Varmestuernes primære opgave er at hjælpe med at dække de mest basale menneskelige behov. Her møder Kirkens Korshær det enkelte menneske, som det er, uden krav om forandring. En stor del af varmestuearbejdet handler om at skabe tryghed, genkendelighed og struktur i hverdagen.

I varmestuerne tilbydes der mad, tøj, et sted at hvile sig, samtaler og et trygt fællesskab. Tryghed er et vigtigt behov at få dækket, særligt for dem der er på gaden.

Varmestuen i Nørregade

Ved ansættelse i Kirkens Korshær Odense vil du primær blive tilknyttet varmestuen i Nørregade, i et team med tre andre ansatte og omkring 25 frivillige. Af ansatte er der to assistenter (socialrådgiver og ernæringsassistent) samt afdelingsleder som daglig leder.

Målgruppen

Målgruppen er kendetegnet ved at være langt væk fra arbejdsmarkedet samt have et meget lille eller ikke eksisterende netværk. De fleste er på overførselsindkomst, og har store økonomiske udfordringer. Mange har et forbrug af rusmidler og er psykisk sårbare. Varmestuen besøges dagligt af omkring 60 personer.

Som medarbejder i varmestuen, er du med til at sikre et trygt og roligt miljø for varmestuens brugere. Du skal evne at være sammen med brugerne, være lyttende og nærværende og kunne skabe relationer til mennesker i meget udsatte positioner.

I varmestuen ønsker vi også at skabe aktiviteter, sociale som praktiske, med det fælles tredje som omdrejningspunkt. Aktiviteterne kan være mange, fra et spil ludo til hjælp med indkøb til varmestuen.

Er der et ønske om forandring fra en bruger skal du som medarbejder stå klar til at gribe bolden og handle, sammen med brugeren, motivere og støtte op om den ønskede forandring. Det kan fx indebære følgeskab, fx til lægen eller brobygning til andre aktører fx sagsbehandler eller behandlingscenter.

I nogle tilfælde vil du skulle arbejde med brugerne på egen hånd, fx i egen bolig eller i følgeskab til fx læge. Derfor vil arbejdet også kræve at du kan stå på egne ben og til tider skulle arbejde meget selvstændig.

Samarbejde

Som medarbejder er det vigtigt du også har gode samarbejdsevner og forstår at kunne samarbejde med både ansatte og frivillige medarbejdere. Ud over det nære team samarbejder vi med kommunens bostøtter, udsatte team og sagsbehandlere. Vi samarbejder med Kirkens Korshærs andre tilbud, varmestuer, natvarmestue, herberg og gadepræst. Det er derfor vigtigt at du ser dig selv som en god medspiller til at få ting til at lykkes og kan samarbejde med mange forskellige mennesker og faggrupper.

Grænser

Som ansat, er du med og bidrager til en god tone og atmosfære i varmestuen. Vi ønsker at skabe et alternativ til gaden, hvor udsatte mennesker kan være i fred og ro samt føle sig trygge. Det kræver at du selv kan bevare overblikket i situationer hvor tingene går stærkt. Nogle gange skal der adfærdskorrigeres for at alle kan være der. Vi vil gerne være meget rummelige og der skal være plads til alle, men ikke plads til alt. Du kommer således os til at arbejde meget med dine egne grænser og grænsesætning.
Det sker også, at der opstår konflikter på stedet. Det er medarbejdernes opgave at forebygge konflikter og hindre at de udvikler sig.

Praktisk arbejde

Det må forventes, at der dagligt vil være lettere rengøring, ligesom der er opgaver i køkkenet, så som opvask og i nogle tilfælde at gå til hånde med madlavning. I varmestuen er en buffet, hvor brugerne har mulighed for at forsyne sig med morgenmad, brød, marmelade og the. Hertil kan købes enkelte ting i køkkenet. Buffet og salg er også en opgave du som medarbejder varetager.

Dokumentation

Hver dag skrives der dagbog i SafeJournal, der skrives generelt om dagen og de indsatser der er blevet foretaget. I nogle tilfælde laves der også notater på enkelte borgere. Ligeledes registreres der dagligt besøgende og antal specifikke indsatser i dataopsamlingen.

Et fagligt og værdibaseret fundament

Med udgangspunkt i vores værdier tager vi afsæt i en række faglige metoder, som samlet set ser mennesket som ’ekspert i eget liv’. Det kommer til udtryk gennem en anerkendende tilgang til de mennesker, vi møder i vores arbejde, hvor indgangen og vores mulighed for at hjælpe altid er relationsarbejdet.

De bærende dele i relationsarbejdet er et dobbeltperspektiv, hvor vi både har fokus på den anden og på os selv i relationen. Omdrejningspunktet for begge er den livssituation, som mennesket med brug for hjælp står i. Vi er hensigtsmæssigt og autentisk til stede i relationen og er nysgerrige på det menneske, vi står overfor. Relationsarbejdet starter fra det første møde og bliver ved så længe, det enkelte menneske ønsker at have en relation til os. Vi ser mennesket uden at være dømmende overfor de omstændigheder, det bærer med sig. Enhver situation kan vise sig forskellig, og med relationsarbejdet som fundament er vi nysgerrige på at se og afklare den enkeltes behov. Derigennem får vi mulighed for at hjælpe.

Særlige indsatser

Vi har et projekt ”i bolig til halsen” hvor vi hjælper med boligstøttende indsatser.
Læs mere om projektet her: https://kkodense.dk/iboligtilhalsen/
Der er en primær person med ansvar for projektet, og når det giver mening, deltager andre af varmestuens medarbejdere.
Vi forventet at der bliver flere opgaver over tid og du skal være klar på og indstillet i at gå ind i disse opgaver.

 

Kurser, supervision og efteruddannelse:

Fastansatte medarbejdere deltager i supervision, der forestås af ekstern supervisor. Desuden er der efter individuelt behov og ønske, tilbud om deltagelse i temadage og kurser.
Der vil være krav om deltagelse i Kirkens Korshærs grunduddannelse, som kommer til at bestå af tre gang tre dages forløb.
Desuden forventes der at man skal gennemføre MI (motiverende interview) og andre faglige kurser, der bliver behov for at kunne mestre opgaverne.

 

Arbejdstider mv.

Det meste af arbejdstiden ligger i tidsrummet fra 7:30 til 14:30.
Desuden vil der være 2 onsdags aftner om måneden.
I påske og jul har vi åbent nogle af helligdagene.
Der vil være medarbejdermøde til kl. 16 hver anden uge.
Alle medarbejdere har nogle timer til disposition, som bruges til aftaler ud af huset og andre opgaver.
Arbejdstiderne registres i et time bank system og ekstra arbejde skal afspadseres efter aftale med nærmeste leder.

Ansættelsesforhold 

Kirkens Korshær har ikke overenskomst med en bestemt faglig organisation.

Grundlæggende lægger løn- og ansættelsesforhold sig meget tæt op ad aftalerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO).

Din ansættelse er knyttet til Kirkens Korshær i Odense. Dit primære arbejdssted bliver Nørregade 48. Vi arbejder tæt sammen med varmestuen i Bolbro og nogle gange hjælper vi hinanden med opgaverne.

Der er tre måneders prøvetid.

Løn: Du indplaceres på trin 23, 24, 26, 28, 31, 32 og 33 med et pensionsgivende tillæg på 12.900 kr. (2000-sats). Hvert trin er toårigt.

Der tilskrives anciennitet for dokumenteret ansættelse ved tilsvarende arbejde. Der betales 13,5 % af grundløn + alm. tillæg i pension til PFA efter tre måneders ansættelse