Arbejdssted: Kirkens Korshær i Odense, primært i Nørregade 48.

Gældende fra: 1. januar 2024

Udarbejdet: oktober 2023

Stillingsbeskrivelse: Afdelingsleder

Organisatorisk Placering: Afdelingslederen ansættes af Kirkens Korshærs hovedbestyrelse.

Refererer til: Afdelingslederen refererer til områdelederen.

Arbejdsområde: Varmestuen

Arbejdstider:

Det forventes, at afdelingslederen er fleksibel med hensyn til arbejdstider.

Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet fra 7:30 til 14:30.

To onsdage om måneden deltager du i fællesspisningerne onsdag aften.

Påske og jul indebærer åbning på nogle helligdage.

Der vil være medarbejdermøde hver anden uge indtil kl. 16.

Der kan også være kurser, møder, osv., der kræver overnatning.

Ansættelsesforhold:

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid er 37 timer.

Løn i henhold til Kirkens Korshærs lønregulativ (løntrin 37, p.t. 33.208,50 kr + et tillæg på 1.922,82 kr.).

Pension efter 3 måneder med en sats på 13,5%, inkluderet sundhedsaftale i pensionsordningen.

3 måneders prøvetid.

Organisation:

Kirkens Korshær er en privat forening, der udfører socialt arbejde i de fleste større byer i Danmark. I Odense har vi:

Herberg for hjemløse i Benediktsgade.
Dag- og natvarmestue i Østergade.
Varmestue i Bolbro.

Varmestue og byarbejde i Nørregade.

Afdelingslederen deltager i samarbejdsmøder med andre afdelinger i Kirkens Korshær og med andre tilbud til målgruppen i Odense Kommune.
Varmestuerne i Bolbro, Svendborg og Nørregade har hver en afdelingsleder og deler en områdeleder. Der er en særlig ledersparring i denne gruppe.
Der er 13 faste medarbejdere, inklusive ledere, i denne gruppe.

Varmestuen har en driftsaftale med Odense Kommune, der finansierer en del af driften. Samarbejdet med kommunen er tæt, og vi overholder forskellige politikker inden for området og deltager i strategier som Housing First.

Varmestuen i Nørregade:

Afdelingslederen har ledelsesansvar for:

3 socialfaglige medarbejdere og en projektmedarbejder i projektet “i bolig til halsen.”
Pt. ca. 25 frivillige medarbejdere.

Tæt samarbejde med korshærspræsten/gadepræsten.

Som afdelingsleder er du ca 50% af tiden en del af frontmedarbejderne og du har 50% af tiden til ledelsesopgaver.

Ansvarsområde:
Afdelingslederen har ansvar for:

Den daglige drift af afdelingen.
Ledelse af varmestuens medarbejdere, både frivillige og ansatte.
Vagtplanlægning

Afholdelse af medarbejdermøder, inklusive møder for både frivillige og lønnede medarbejdere i afdelingen.
Arbejdsmiljø i afdelingen.
Årlige medarbejderudviklingssamtaler med ansatte.

Sammen med medarbejderne at sikre at varmestuen er et godt sted at være for brugere, frivillige og ansatte, der arbejder efter Kirkens Korshærs værdier.

Vejledning og introduktion af nye medarbejdere, inklusive vikarer, frivillige og praktikanter, i deres arbejdsopgaver.

Projekter i Kirkens Korshær Odense, pt. projektet “i bolig til halsen” og en udviklingsindsats for grønlændere.

Forskellige administrative opgaver, både skriftlige og økonomiske.
Sikre at lokalerne er vedligeholdt og rengjorte.

At holde sig ajour med Kirkens Korshærs arbejde og samarbejde med øvrige afdelinger i Kirkens Korshær.

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

At være loyal i forhold til Kirkens Korshærs kristne værdigrundlag og menneskesyn.

At informere om Kirkens Korshærs arbejde og især afdelingens indsats.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige medarbejdere samt støtte til dem i udførelsen af deres opgaver.

Tilrettelæggelse og udførelse af de daglige opgaver i afdelingen samt sikre et højt informations- og kommunikationsniveau.

Løbende orientering af områdelederen om afdelingens status og drift.

Afdelingslederen har medansvar for:

At handle og udtale sig loyalt på vegne af Kirkens Korshær i alle relevante sammenhænge, både internt og eksternt.

At sikre den faglige kvalitet i afdelingen og bidrage til et positivt og imødekommende arbejdsmiljø.

Fremme et godt samarbejde med kommunen, andre offentlige instanser og øvrige samarbejdspartnere.

Deltagelse i relevante kurser, møder og supervision samt planlægning og afholdelse af arrangementer.

Administrere den daglige økonomi i forhold til tildelt budget.

Selvstændighed:

Afdelingslederen er bemyndiget til at udøve ansvar og handle inden for de områder, der er beskrevet som selvstændige ansvarsområder for afdelingslederen.

Mindre indkøb kan foretages uden forudgående aftale.

Samarbejde:

Afdelingslederen samarbejder med områdelederen om større udgifter, større forandringer, generelle retningslinjer i den daglige drift, medarbejdernes organisering og PRmæssige anliggender.

Samarbejder om strategiske overvejelser vedrørende afdelingens udvikling og Kirkens Korshærs overordnede mål.

Varmestuernes primære opgave:

Varmestuen er et tilbud om samvær, hvor man kan komme direkte ind fra gaden. Der er forskellige muligheder for morgenmad, varm middagsmad, pc’er, bad, tøj, bytning af værktøj og andre basale tilbud.

Medarbejderne forsøger at være til stede og møde brugerne uden krav om forandring.
Det er vigtigt at alle føler sig velkomne, og bliver set og hørt.
Gennem samtaler skabes relationer og ofte opstår der tillid til varmestuens medarbejdere.

Ofte har brugerne behov for hjælp og støtte og nogle gange ønskes der hjælp til forandring i deres situation. Det kan være hjælp til at forstå breve fra myndigheder, hjælp til Mit-ID, ting omkring helbred og bolig osv.
Det er et vigtigt fundament, at det er brugerne der bestemmer hvad de ønsker hjælp til og medarbejdernes opgave er at understøtte deres drømme, håb og forventninger.

Målgruppen:

Målgruppen er mennesker, der lever i sårbare og udsatte livssituationer med problematikker som stof- og/eller alkoholmisbrug, hjemløshed, psykisk sygdom og ensomhed. De er typisk langt fra arbejdsmarkedet og har ofte et meget begrænset netværk. De fleste er på overførselsindkomst og står over for store økonomiske udfordringer.
Varmestuen besøges dagligt af omkring 60 personer, og vi er i kontakt med omkring 300 forskellige personer i løbet af et år.

Et fagligt og værdibaseret fundament:

Alle medarbejdere arbejder ud fra et kristent menneskesyn, og det er vigtigt, at man kan møde brugerne med nærvær, omsorg og respekt. Vi baserer vores arbejde på Kirkens Korshærs værdigrundlag og forståelse af, at alle mennesker har værdi. Vores sociale arbejde bygger på Kirkens Korshærs være-, gøre- og handletilgang samt viden om Housing First, Traume-bevidst tilgang og Den Motiverende Samtale.

Vi har også en faglig forståelse, hvor vi skelner mellem være-, gøre og handle tilgange.

Grænser:

Vi ønsker at skabe et alternativ til gaden, hvor udsatte mennesker kan finde fred, ro og tryghed. Det er vigtigt, at man kan bevare overblikket i situationer, hvor tingene går hurtigt. Der kan opstå konflikter, og det er medarbejdernes ansvar at forebygge dem og håndtere dem professionelt.

Praktisk arbejde:

I varmestuen udfører alle medarbejdere en række praktiske opgaver i forbindelse med huset og de daglige aktiviteter. Afdelingslederen deltager også i disse opgaver sammen med frivillige og ansatte medarbejdere. Opgaverne kan omfatte rengøring, madlavning, opvask, kaffebrygning og vedligeholdelse.

Dokumentation:

Hver dag skal der føres en dagbog i SafeJournal, hvor dagen og de udførte indsatser beskrives. Der kan også foretages notater om enkelte borgere. Dagligt registreres besøgende og antallet af specifikke indsatser.  

Særlige indsatser:

Vi deltager i projektet “i bolig til halsen,” der yder støtte til boligsøgende. Læs mere om projektet her: Link til projektbeskrivelse. Projektet ledes primært af en person, men andre medarbejdere fra varmestuen deltager efter behov. Vi undersøger i øjeblikket behov og muligheder for en særlig indsats for socialt udsatte grønlændere. Der forventes, at opgavemængden vil vokse over tid, og du skal være indstillet på at engagere dig i disse opgaver.

Kurser, supervision og efteruddannelse:

Fastansatte medarbejdere deltager i supervision med en ekstern supervisor. Der tilbydes også temadage og kurser efter individuelle behov og ønsker. Der kræves deltagelse i Kirkens Korshærs grunduddannelse, som består af tre gange tre dages forløb. Der forventes også, at medarbejdere gennemfører MI (motiverende interview) og andre relevante faglige kurser i takt med behovet for at mestre opgaverne.

Afdelingsleder til Kirkens Korshærs varmestue i Odense – Ansøgningsskema (hr-manager.net)